sl-SIhr-HRhr-BAsr-Latn-ME

GARANCIJSKI USLOVI


Kupljena roba podliježe općim uvjetima garancije i odredbama u prilogu određene robe.
XENON FORTE osigurava da pri isporuci uređaja nema kvarova nastalih pri projektovanju, proizvodnji te materijalnih ili funkcijskih kvarova. U slučaju kvara na proizvodu, molimo Vas obratite se ovlaštenom serviseru. Za sve kvarove nastale tokom garantnog roka, kupac mora obavijestiti ovlašteni servis u pisanom obliku sa reklamacijskim zapisnikom. Kvar se mora jasno i nedvosmisleno opisati u reklamacijskom zapisniku.
Kupac mora pri prijavi kvara uređaja u garantnom roku ovlaštenom serviseru dostaviti garantni list i fakturu, na kojoj je naveden datum isporuke, serijski broj i vrijeme garancije za pojedine artikle. 


GARANCIJSKA IZJAVA

Garancija vrijedi od datuma prodaje uređaja.  Xenon FORTE d.o.o. izjavljuje da će proizvod u garantnom roku raditi besprijekorno, ako će se upotrebljavati u skladu sa uputama.
Obvezujemo se da ćemo ukloniti sve tehničke nedostatke i propuste koji se mogu pojaviti tokom normalnog korištenja uređaja. Garanciju priznajemo, pod sljedećim uslovima:
· Ako je korisnik postupao sa uređajem u skladu sa uputama za upotrebu;
· Ako uređaj nije mehanički oštećen;
· Ako je uređaj primljen zajedno s garancijskim listom;
· Ako uređaje nije otvarala osoba koja na to nema prava;
· Ako u uređaj nisu ugrađivani neoriginalni zamjenski ili potrošni dijelovi.
Na zahtjev korisnika obavljamo popravke na licu mjesta, uz naknadu putnih troškova. Ako uređaj tokom garantnog roka nije popravljen u roku od 45 dana od dana primitka ovlaštenom servisu uređaj će biti zamijenjen novim. U slučaju kvara, produžuje se garantni rok za vrijeme popravke. Garancija ne pokriva oštećenja uzrokovana tokom transporta nakon primopredaje, pogreške zbog nepravilne instalacije ili održavanja, mehanička oštećenja uzrokovana od strane korisnika, kvarove uzrokovane strujnim udarom, kvarove uzrokovane višom silom, itd. Jednako tako su iz garancije izuzeti potrošni dijelovi koji su podložni stalnom trošenju. Preuzimamo odgovornost da ćemo za prodane uređaje kupcu osigurati održavanje i rezervne dijelove i nakon isteka garantnog roka, u razdoblju određenom zakonom.

IZJAVA 

Ovime izjavljujemo da je proizvod u skladu sa standardom EN 60950,.Sarajevo, Oktobar 2020 Xenon forte d.o.o.